DISCLAIMER H.J. HANSEN GRAFDATAMODUL

H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S

NÆRVÆRENDE DISCLAIMER INDEHOLDER SÆRLIGE BESTEMMELSER OM ANSVARSFRASKRIVELSE, ANSVARSBEGRÆNSNINGER SAMT LOVVALG OG VÆRNETING.

Alle oplysninger, informationer og beregninger foretaget ved brug af grafdatamodulet er på brugeren af H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S (i det følgende "HJH") hjemmesides egetansvar og risiko. Alle oplysninger, informationer og beregninger foretaget er alene til generel orientering.

HJH er en del af en koncern under H.J. Hansen Holding A/S [i det følgende "HJH koncernen"]. HJH og HJH koncernen er registrerede selskaber i henhold til dansk lovgivning.

Da oplysninger, informationer og beregninger alene er til generel orientering, skal ingen oplysning, information eller beregning betragtes som et tilbud eller opfordring til køb eller salg af de angivne jern- og metalkvaliteter.

HJH og HJH koncernen yder ikke rådgivning og fremkommer ikke med vejledning eller anbefalinger til brugen af HJH grafdatamodul. Oplysninger, informationer og beregninger kan derfor ej heller gøres til genstand for eller udgøre grundlag for en bindende aftale. De anførte data er ej udtryk for den gældende HJH pris på hver af de viste kvaliteter, men er et indblik i den aktuelle udvikling inden for hver af de anførte jern- og metalkvaliteter.

Hvor stammer data fra?

Grafmodulet på www.hjhansen.dk er baseret på data fra internationale skrotindeks leveret fra hhv. Cell- Data International S.R.L. på metalsiden og fra TSI (i det følgende"The Steel Index") på jernsiden.

De pågældende indeks omfatter følgende:

Metalskrot

LME – London Metal Exchange

Kursudviklingen på de seks udvalgte metaller (hhv. kobber, nikkel, tin, aluminium, bly og zink) er baseret på dagskurser fra LME (i det følgende "London Metal Exchange") omregnet til DKK ud fra Nationalbankens officielle dagskurs.

Jernskrot

TSI – The Steel Index

Priser på jernkvaliteterne (hhv. shreddet stål og HMS) vist i grafdatamodulet stammer fra TSI og er udregnet som indeks. 2. januar 2012 udgør indeks 100.

TSI's pris er omregnet til DKK ud fra Nationalbankens ugekurs og er derefter indekseret.

Ved eventuelle fejl i de anvendte internationale indeks henviser vi til hhv. Cell-Data International og TSI's hjemmesider: http://www.cell-data.it/index.php og http://www.thesteelindex.com/.

Opdatering af grafdata

HJH gør opmærksom på, at de angivne kurs er og priser ikke opdateres løbende eksempelvis minut for minut, men at metalkurserne opdateres alle hverdage (mandage – fredage) så vidt muligt om morgenen/formiddagen med udgangspunkt i gårsdagens kurs for hver af de angivne metalfraktioner samt for US Dollarkursen.

Jernkvaliteterne er baseret på ugentlige indeksværdier, som opdateres en gang om ugen med tilbagevirkende kraft. Der tages forbehold for forsinkelser eller lignende fra TSI's side, som kan forekomme.

På det grundlag gør HJH opmærksom på, at der kan forekomme udsving i de angivne kurser og indeksværdier på hjemmesiden www.hjhansen.dk i forhold til den reelle dagsaktuelle indeksværdi og kurs. Ovennævnte samt at oplysninger, informationer og beregninger alene er til generel orientering er ensbetydende med, at HJH derfor ikke garant erer eller indestår for oplysningernes, informationernes eller beregningernes rigtighed, aktualitet og fuldstændighed herunder for de anførte kurser og indeksværdier på www.hjhansen.dk.

HJH og HJH koncernen er ikke ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner handlinger eller undladelser foretaget på baggrund af beregninger eller gengivelser af kurser. Beregninger og gengivelse af kurser er ikke anbefalinger eller rådgivning i forbindelse med dispositioner eller undladelser, hverken af juridisk eller investeringsmæssig karakter.

Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem HJH eller HJH koncernen og bruger af grafdatamodul, der direkte eller indirekte udspringer af nærværende disclaimer (ansvarsfraskrivelse) eller brug af grafdata-modulet er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med retsreglerne i kongeriget Danmark uanset om internationale privatretlige regler måtte foreskrive anvendelsen af et andet lands retsregler

Enhver tvist mellem HJH eller HJH koncernen og bruger af grafdatamodulet, der direkte eller indirekte udspringer af nærværende disclaimer (ansvarsfraskrivelse) eller brug af grafdata-modulet, kan alene indbringes for og kan alene afgøres af Retten i Odense.